วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562
กศน ตำบลท่าหลวง 
ได้จัดอบรมตาม โครงการประชาชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 
ได้รับเกียรติจากนายคำพูล เพ็ญชาลี 
กำนันตำบลท่าหลวง เป็นประธาน


นายจีรสิทธิ แสงทองครู กศน.ตำบลท่าหลวง กล่าวรายงาน

มีนายศรายุทธ ศรีสันต์ ผอ.รพสต.ท่าหลวง
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ..โรคไม่ติดต่อ(NCDs)
 
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันที่ 16 มิถุนายน 2562
ถวายเพลวัดร่องข่า ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 กศน.ตำบลท่าหลวง
จัดอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจวิชา การทำขนมไทย
(ทำขนมโดนัทและขนมดอกจอก)ณ บ้านหนองบัว หมู่ 1
ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล
ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านหนองบัวเป็นอย่างดี>> วันที่ 14 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล 

(กลุ่มโซนที่ 2 ตำบลุศกร ตำบลโคกจาน ตำบลตากแดด ตำบลตระการ ตำบลโนนกุง ตำบลท่าหลวง ตำบลสะพือ และตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา)

จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน ประพฤติตนตามวิถีประชาธิปไตย ให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 237 คนทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 
นายณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจน์ นายก อบต.ตากแดด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวีระพันธ์ ไม้น้อย กำนันตำบลตากแดด กล่าวรายงาน
🔈📢ซึ่งกิจกรรมวันนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษจาก...
พระอาจารย์นิคง จันทสาโร รักษาการเจ้าคณะตำบลตากแดด ในหัวข้อ การปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
นายสมหมาย ธิโกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดดบรรยายหัวข้อการเป็นจิตอาสา และการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นพลเมืองดี
และนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล บรรยายเรื่อง การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน และประพฤติตนตามวิถีประชาธิปไตย 
📚📝ในการอบรมครั้งนี้ได้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรและคณะครู ทำให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนานและ เกิดองค์ความรู้ใหม่ ณ ศาลาวัดบ้านป่าแต้ ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562


กศน.ตำบลท่าหลวง
จัดอาชีพช่างพื้นฐาน วิชาช่างไม้ 
ระหว่างวันที่13-24พฤษภาคม2562
ณ กศน.ตำบลท่าหลวง ตำบลท่าหลวง
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี