วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


วันที่28พฤศจิกายน60 คณะครู และนักศึกษา กศน.ตำบลท่าหลวง ขนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ หนังสือและป้าย4ศูนย์ ไปที่ศูนย์เด็กวัดหนองบัว (หลังเก่า) ขอขอบคุณท่านประธานโซน2
ครูสุรกิจ กมุทชาต ที่มาช่วยขนย้ายของด้วยครับ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการแนะแนวการศึกษาและการจัดทำแผนการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ให้กับนักศึกษา โดยมี นายศักดา เปลี่ยวจิตร์ ปลัด อบต.กุศกรเป็นประธานในพิธีเปิด นายสุรกิจ กมุทชาติ ประธานโซนที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นการจัดโครงการในรุ่นที่ 2/3 ประกอบด้วยตำบลกุศกร ตำบลโคกจาน ตำบลสะพือ ตำบลตระการ ตำบลโนนกุง ตำบลตากแดด ตำบลท่าหลวง และตำบลห้วยฝ้ายพัฒนารวมทั้งหมดจำนวน 8 ตำบล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และวางแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละตำบล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของตำบลและมี

คุณภาพ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร


วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล
คณะครู กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตระการพืชผล ปี 2561-2563 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวเวธกา ทองคำตอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี มาให้ความรู้และแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม

สอบปลายภาคเรียน16-17กันยายน60
สนามสอบโรงเรียนบ้านตากแดด


 

วันที่ 6 กันยายน 2560 กศน. อำเภอตระการพืชผล นำนักศึกษาทัศนศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และระหว่างการเดินทางยังถือโอกาสแวะเยี่ยมชมวิมานพญาแถน(พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร