วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม

สอบปลายภาคเรียน16-17กันยายน60
สนามสอบโรงเรียนบ้านตากแดด


 

วันที่ 6 กันยายน 2560 กศน. อำเภอตระการพืชผล นำนักศึกษาทัศนศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และระหว่างการเดินทางยังถือโอกาสแวะเยี่ยมชมวิมานพญาแถน(พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

  วันที่ 15 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผลจัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรายวิชาที่ทำการสอนมี 4รายวิชา คือวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมสัตยาบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2


วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560


วันที่ 5-13มิถุนายน 60 กศน.ตำบลท่าหลวง
จัดกิจกรรมอาชีพกลุ่มระยะสั้นหลักสูตรช่างไม้ 
ณ.กศน.ตำบลท่าหลวง อ.ตระการพืชผลวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลท่าหลวง
จัดโครงการฝึกอาชีพระสั้น กลุ่มสนใจ การทำโดนัทจิ๋ว 
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านเทวัญ ม.5ต.ท่าหลวง


วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภตระการพืชผล ออกเยี่ยมชม บ้านหนังสือชุมชุนและห้องสมุดอำเภอตระการพืชผลสาขาตำบลท่าหลวงพร้อมให้กำลังใจ พบปะพูดคุยและให้ข้อเสนอแนะ แก่ แม่แพงศรีบุตรจันทร์ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน พ่อใจเด็ดทาคำ บรรณารักษ์อาสา และครู กศน.ตำบลท่าหลวง